Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát như thế nào?

Hỏi: Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 7, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định:“1. Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Tập trung kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công và quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm. 2. Giải quyết tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên trong chi bộ về thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao; về phẩm chất, đạo đức, lối sống; về thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ cấp trên giao)”.

Căn cứ quy định trên, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Giải quyết tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên trong chi bộ về thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao; về phẩm chất, đạo đức, lối sống; về thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ cấp trên giao)”.

Tác giả: Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh
Thăm dò ý kiến