Báo cáo của Chi bộ sau khi quyết định kỷ luật Đảng viên vi phạm

Hỏi: Đồng chí B là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý, sinh hoạt tại chi bộ, có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, chi bộ đã họp xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách nhưng không báo cáo lên tổ chức đảng cấp trên quản lý đồng chí B. Việc không báo cáo lên tổ chức đảng cấp trên của chi bộ là đúng hay sai?

Trả lời: Tại Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 11 Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định:“…Sau khi chi bộ quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý, phải báo cáo lên cấp ủy mà đảng viên đó là thành viên và cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy quản lý cán bộ…”

Căn cứ quy định nêu trên, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý nếu bị chi bộ xem xét, xử lý kỷ luật thì chi bộ phải báo cáo cấp ủy quản lý đồng chí B. Trường hợp câu hỏi nêu, chi bộ sau khi xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí B bằng hình thức khiển trách nhưng không báo cáo lên tổ chức đảng cấp trên là không đúng quy định.

Tác giả: Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh
Thăm dò ý kiến