Thẩm quyền của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong kỷ luật đảng viên

Hỏi: Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở có thẩm quyền kỷ luật đảng viên hay không?

Trả lời: Tại Điểm 1.1, Điều 11 Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định:“Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ (kể cả cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao).

Căn cứ quy định trên, các chi bộ (kể cả chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) có thẩm quyền kỷ luật đảng viên bằng 02 hình thức: khiển trách và cảnh cáo.

Tác giả: Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh
Thăm dò ý kiến