Thẩm quyền của Đảng ủy cơ sở trong kỷ luật đảng viên

Hỏi: UBKT Đảng ủy cơ sở có thẩm quyền kỷ luật đảng viên hay không?

Trả lời: Tại Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 11, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định:“Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở quyết định hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong đảng bộ (kể cả cấp ủy viên chi bộ, cấp ủy viên đảng ủy bộ phận, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp).

Căn cứ quy định nêu trên, UBKT đảng ủy cơ sở có thẩm quyền kỷ luật đảng viên bằng hình thức: Khiển trách, Cảnh cáo.

Tác giả: Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh
Thăm dò ý kiến