KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN của Đội CSGT-TT-CĐ Công an huyện Triệu Sơn (Thời gian từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)

`CÔNG AN HUYỆN TRIỆU SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘI CẢNH SÁT GTTT-CĐ

------------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------

Sô 03 /KH-ĐCSGT

Triệu Sơn, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Thời gian từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020

----------------

             Thực hiện Kế hoạch số 344, điện số 579, 667, 685 của Giám đốc Công an tỉnh, kế hoạch 1574 của Trưởng Công an huyện, gắn với bảo đảm TTATGT, TTCC trên các tuyến giao thông được phân cấp. Đội Cảnh sát GTTT-CĐ xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về TTATGT, bảo đảm TTATGT, TTCC trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

            I. PHÂN CÔNG TUYẾN, ĐỊA BÀN TTKS, XLVP 

           Nội dung

 

 

Ngày, tháng

 

 

Nhiệm vụ Tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

 

Sử dụng phương tiện,

thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ

Tổ 1

Tổ 2

Thứ 2

Ngày 13/01/2020

 Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến TL 514, TL 514B, TL520, Nghi Sơn- Sao Vàng ( Hợp Thắng – Thọ Sơn )  và các tuyến đường liên huyện tiếp nối.

Từ 08h30 – 11h30’( TL514, Nhi sơn – Sao Vàng)

Từ 13h-17h30 ( TL 514, TL514B).

 

 

Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến QL47, QL47C, TL517, Nghi sơn- sao vàng ( Hợp Thắng – Đồng Lợi) và các tuyến đường liên huyện tiếp nối .

Từ 09h00 – 12h00’( QL47C)

Từ 13h-18h ( QL47C, TL517).

 

Tổ 1: Sử dụng xe mô tô BKS 36A1 - 00023, 01 máy đo nồng độ cồn...

- 01 Cân sách tay kiểm tra tải trọng xe cơ giới, 01 máy đo nồng độ cồn......

Tổ 2 Sử dụng xe ô tô BKS 36A - 00730, xe Mô tô cao tốc 36A1- 00119; 02 máy đo nồng độ cồn...

Thứ 3

Ngày 14/01/2020

 Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến TL 514, TL 514B, Nghi Sơn- Sao Vàng ( Hợp Thắng – Thọ Sơn )   và các tuyến đường liên huyện tiếp nối.

Từ 07h30 – 11h30’( TL514, 514B)

Từ 13h30-17h30 ( TL 514B, Nghi sơn – Sao Vàng).

 

Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến QL47, QL47C, TL517, Nghi sơn- sao vàng ( Hợp Thắng – Đồng Lợi) và các tuyến đường liên huyện tiếp nối .

Từ 06h30 – 09h00’( QL47C)

Từ 11h-14h ( QL47C, TL517).

Từ 16h-18h30’ ( QL47C, Nghi Sơn – Sao Vàng ).

Tổ 1: Sử dụng xe mô tô BKS 36A1 - 00023, 01 máy đo nồng độ cồn...

- 01 Cân sách tay kiểm tra tải trọng xe cơ giới, 01 máy đo nồng độ cồn......

Tổ 2 Sử dụng xe ô tô BKS 36A - 00730, xe Mô tô cao tốc 36A1- 00119; 02 máy đo nồng độ cồn...

Thứ 4

Ngày 15/01/2020

 Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến TL 514, TL 514B,TL520, Nghi Sơn- Sao Vàng ( Hợp Thắng – Thọ Sơn )   và các tuyến đường liên huyện tiếp nối.

Từ 07h – 11h( TL514, 514B)

Từ 13h30-17h30 ( TL 514B, Nghi sơn – Sao Vàng).

Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến QL47, QL47C, TL517, Nghi sơn- sao vàng ( Hợp Thắng – Đồng Lợi) và các tuyến đường liên huyện tiếp nối .

Từ 06h30 – 11h00’( QL47C, Nghi Sơn- Sao Vàng)

Từ 13h-16h ( QL47C, TL517).

Tổ 1: Sử dụng xe mô tô BKS 36A1 - 00023, 01 máy đo nồng độ cồn...

- 01 Cân sách tay kiểm tra tải trọng xe cơ giới, 01 máy đo nồng độ cồn......

Tổ 2 Sử dụng xe ô tô BKS 36A - 00730, xe Mô tô cao tốc 36A1- 00119; 02 máy đo nồng độ cồn...

Thứ 5

Ngày 16/01/2020

 Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến TL 514, TL 514B, TL520, Nghi Sơn- Sao Vàng ( Hợp Thắng – Thọ Sơn )   và các tuyến đường liên huyện tiếp nối.

Từ 07h – 11h30 ( TL514, TL514B)

Từ 13h30-17h30 ( TL 514B, Nghi Sơn – Sao Vàng, TL520).

 

Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến QL47, QL47C, TL517, Nghi Sơn- Sao Vàng ( Hợp Thắng – Đồng Lợi) và các tuyến đường liên huyện tiếp nối .

Từ 07h30 – 11h30’( QL47C, TL517)

Từ 13h-17h ( QL47C, Nghi Sơn – Sao Vàng).

 

Tổ 1: Sử dụng xe mô tô BKS 36A1 - 00023, 01 máy đo nồng độ cồn...

- 01 Cân sách tay kiểm tra tải trọng xe cơ giới, 01 máy đo nồng độ cồn......

Tổ 2 Sử dụng xe ô tô BKS 36A - 00730, xe Mô tô cao tốc 36A1- 00119; 02 máy đo nồng độ cồn...

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 17/01/2020

 Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến TL 514, TL 514B, TL520, Nghi Sơn- Sao Vàng ( Hợp Thắng – Thọ Sơn )   và các tuyến đường liên huyện tiếp nối.

Từ 08h30 – 15h30 ( TL514, TL514B)

 

 

Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến QL47, QL47C, TL517, Nghi sơn- sao vàng ( Hợp Thắng – Đồng Lợi) và các tuyến đường liên huyện tiếp nối .

Từ 09h30 – 15h00’( QL47C, TL517)

Tổ 1: Sử dụng xe mô tô BKS 36A1 - 00119, 01 máy đo nồng độ cồn...

- Sử dụng xe Ô tô BKS 36A -00730.

- 01 Cân sách tay kiểm tra tải trọng xe cơ giới, 01 máy đo nồng độ cồn......

Tổ 2 Sử dụng xe ô tô BKS 36A - 00730, xe Mô tô cao tốc 36A1- 00023; 02 máy đo nồng độ cồn...

Thứ 7

Ngày 18/01/2020

  Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến TL 514, TL 514B, TL520, Nghi Sơn- Sao Vàng ( Hợp Thắng – Thọ Sơn )   và các tuyến đường liên huyện tiếp nối.

Từ 07h – 11h30 ( TL514, TL514B)

Từ 13h30-17h30 ( TL 514B, Nghi Sơn – Sao Vàng, TL520).

Từ 20h – 23h cả Đội tập trung kiểm tra nồng độ cồn.

 

Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến QL47, QL47C, TL517, Nghi sơn- sao vàng ( Hợp Thắng – Đồng Lợi) và các tuyến đường liên huyện tiếp nối .

Từ 06h30 – 09h00’( QL47C)

Từ 11h-15h ( QL47C, TL517).

Từ 20h – 23h cả Đội tập trung kiểm tra nồng độ cồn

 

Tổ 1: Sử dụng xe mô tô BKS 36A1 - 00119, 01 máy đo nồng độ cồn...

- 01 Cân sách tay kiểm tra tải trọng xe cơ giới, 01 máy đo nồng độ cồn......

Tổ 2 Sử dụng xe ô tô BKS 36A - 00730, xe Mô tô cao tốc 36A1- 00023; 01 máy đo nồng độ cồn...

Chủ nhật

Ngày 19/01/2020

 Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến TL 514, TL 514B, TL520, Nghi Sơn- Sao Vàng ( Hợp Thắng – Thọ Sơn )   và các tuyến đường liên huyện tiếp nối.

Từ 07h – 11h30 ( TL514, TL514B)

Từ 13h30-17h30 ( TL 514B, Nghi Sơn – Sao Vàng, TL520).

Từ 20h – 23h cả Đội tập trung kiểm tra nồng độ cồn

Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến QL47, QL47C, TL517, Nghi sơn- sao vàng ( Hợp Thắng – Đồng Lợi) và các tuyến đường liên huyện tiếp nối .

Từ 06h30 – 09h00’( QL47C)

Từ 11h-15h ( QL47C, TL517).

Từ 20h – 23h cả Đội tập trung kiểm tra nồng độ cồn

Tổ 1: Sử dụng xe mô tô BKS 36A1 - 00119, 01 máy đo nồng độ cồn...

Tổ 2 Sử dụng xe ô tô BKS 36A - 00730, xe Mô tô cao tốc 36A1- 00023; 02 máy đo nồng độ cồn...

 

          - Nhiệm vụ trọng tâm: TTKS cơ động, kết hợp với kiểm soát tại một điểm không quá 60 phút, kiểm tra xử lý các vi phạm TTATGT. Trong đó tập trung kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT theo Kế hoạch số 177, 344 và điện 579, 667,679  của Giám đốc Công an tỉnh, Kế hoạch 735, 1574 của Trưởng Công an huyện trọng đó trọng tâm là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT và thiệt hại do TNGT cụ thể như sau:

             - Đối với ô tô: Tập trung xử lý người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia; xe tải chở hàng hóa quá tải trọng, quá khổ; cơi nới thành thùng, chở hàng rời, vật liệu xây dựng dễ không có mui, bạt che đậy, để rơi vãi ...

           - Đối với mô tô, xe máy, xe máy điện: Người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia quá nồng độ cồn cho phép;không đội mũ bảo hiểm, không có đăng ký xe, chở quá số người quy định, không có GPLX, lạng lách, đánh võng, chở hàng quá chiều cao và bề ngang cho phép.         

          Căn cứ tình hình thực tế trên các tuyến, địa bàn và thời gian tuần tra có thể sẽ được lãnh đạo đơn vị, Đội trưởng điều chỉnh bổ sung để phù hợp, đạt hiệu quả cao. Trong quá trình TTKS căn cứ tình hình thực tế nếu cần thay đổi tuyến, địa bàn và thời gian để đảm bảo TTATGT trên tuyến hoặc nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm thì tổ trưởng  báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo đơn vị và Đội trưởng .

* Lưu ý:

          - Cán bộ chiến sỹ trong khi thực hiện nhiệm vụ TTKS và xử lý vi phạm và tiếp công dân phải chấp hành nghiêm quy trình, chế độ công tác và điều lệnh Công an nhân dân.  

Tin liên quan