Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chiều 10/5/2021, Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị...

Nội dung dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Công an tỉnh được xây dựng theo hướng cụ thể, thiết thực, lựa chọn đúng những nội dung mà Đảng bộ và lực lượng Công an Thanh Hóa cần tập trung thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Mục tiêu của Chương trình hành động nhằm quan triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tổ chức thực hiện để sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. 

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Hội nghị, đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến quan trọng để hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, góp ý vào dự thảo, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo: Những nội dung, phần việc, nhiệm vụ trong Chương trình hành động phải bám sát mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, đồng thời phải sát hợp với tình hình thực tế công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của Đảng bộ và lực lượng Công an Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư Đảng ủy giao Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị tiếp thu tối đa các ý kiến hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động để trình lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ chủ chốt tổ chức trong tháng 5/2021./.

Tác giả: Minh Phương
Tin liên quan