Quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ký ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BCA quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 8 năm 2024, thay thế Thông tư số 21/2017/TT-BCA, ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân.

Thông tư này quy định việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Công an nhân dân gắn với Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; ngày truyền thống lực lượng; ngày thành lập, ngày truyền thống Công an đơn vị, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trong Công an nhân dân. Áp dụng đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Công an địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trong Công an nhân dân.

 
 
Tổ chức kỷ niệm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Công an; 
phù hợp với tình hình thực tế; bảo đảm ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, không phô trương hình thức.

Theo đó, ngày thành lập, ngày truyền thống, năm tròn, năm khác được quy định tại Điều 3 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương. Năm lẻ 5 là năm có chữ số cuối cùng là “5”.

Các lực lượng trong Công an nhân dân gồm 05 lực lượng được quy định tại Điều 7 Thông tư số 65/2021/TT-BCA ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quản lý biên chế trong Công an nhân dân.

Đáng chú ý, Thông tư quy định tổ chức kỷ niệm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Công an; phù hợp với tình hình thực tế; bảo đảm ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, không phô trương hình thức.

Quy mô tổ chức kỷ niệm theo thứ tự tăng dần “năm khác”, “năm lẻ 5”, “năm tròn”.

Bộ Công an tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân gắn với Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Ngày Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Ngày truyền thống các lực lượng: Tổ chức kỷ niệm trong các đơn vị trực thuộc Bộ và lực lượng theo ngành dọc ở Công an các địa phương (có chung ngày kỷ niệm của lực lượng). Ngày thành lập, ngày truyền thống của Công an đơn vị, địa phương chỉ tổ chức kỷ niệm trong nội bộ Công an đơn vị, địa phương.

Tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn; năm khác, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, nếu xét thấy cần thiết báo cáo đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an quyết định quy mô tổ chức.

Thời gian ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm:

- Ngày truyền thống Công an nhân dân và Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”: Đối với năm tròn, ban hành kế hoạch trước ngày kỷ niệm ít nhất 01 năm. Đối với năm lẻ 5, năm khác ban hành kế hoạch trước ngày kỷ niệm ít nhất 06 tháng;

- Ngày Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân; ngày truyền thống của các lực lượng; ngày thành lập, ngày truyền thống Công an đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch trước ngày kỷ niệm ít nhất 06 tháng;

- Ngày thành lập, ngày truyền thống các tổ chức chính trị - xã hội trong Công an nhân dân; ngày thành lập, ngày truyền thống đơn vị Công an cấp phòng, huyện, quận, thị xã và tương đương ban hành kế hoạch trước ngày kỷ niệm ít nhất 03 tháng;

- Ngày thành lập, ngày truyền thống Công an xã, phường, thị trấn và tương đương ban hành kế hoạch trước ngày kỷ niệm ít nhất 01 tháng.

Tại Chương II, Thông tư cũng quy định cụ thể về: 

- Kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 

- Kỷ niệm Ngày Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân; 

- Kỷ niệm ngày truyền thống của các lực lượng;                                                                                                                                                                                     

- Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống Công an đơn vị, địa phương;

- Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống các tổ chức chính trị - xã hội trong Công an nhân dân;

- Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống đơn vị Công an cấp phòng, huyện, quận, thị xã và tương đương;

- Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống Công an xã, phường, thị trấn và tương đương.

Tác giả: Theo Cổng TTĐT Bộ Công an
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu