Dự kiến số lượng Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII

Dự kiến, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII khoảng 200 đồng chí, trong đó khoảng 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết; Bộ Chính trị khoảng 17 - 19 đồng chí.Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên.

 

Dự kiến khoảng 17-19 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị

Thông tin được ông Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương để thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12 khoá XII, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 27.5.

Liên quan tới số lượng và cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, ông Nguyễn Hồng Diên cho biết, tại Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã thống nhất:

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Trung ương cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, cần tăng số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu;

Trong đó, chú ý tăng thêm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII cần có 3 độ tuổi (dưới 50; từ 50 - 60 và từ 61 trở lên). Phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng từ 15 - 20%; từ 50 - 60 tuổi khoảng trên, dưới 70%; từ 61 tuổi trở lên khoảng trên, dưới 10%.

Trường hợp “đặc biệt” nào cần thiết phải tái cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể để cân nhắc, xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, nhiều mặt, trên cơ sở sự nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng, trong nhân dân và yêu cầu, đòi hỏi của vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu của Đảng khoá XIII, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định việc đề cử.

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất trình Đại hội XIII: số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII khoảng 200 đồng chí, trong đó khoảng 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết; Bộ Chính trị khoảng 17 - 19 đồng chí.

Số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 13 sẽ tăng so với Đại hội 12

Thông tin tại Hội nghị Báo cáo viên để thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết, dự kiến tổng số đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 là 1.590 đại biểu (Đại hội 12 có 1.510 đại biểu), phân bổ cho các đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Theo đó, có 67 đầu mối đảng bộ trực thuộc Trung ương, mỗi đảng bộ 13 đại biểu. Phân bổ theo số lượng đảng viên tính đến 31.3.2020, cứ 12.000 đảng viên có thêm 1 đại biểu; lẻ từ 6.001 đảng viên trở lên có thêm 1 đại biểu nữa.Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Phân bổ theo vị trí quan trọng của từng đảng bộ, Đảng bộ Hà Nội được thêm 10 đại biểu, TPHCM được thêm 5 đại biểu; Đảng bộ khối quân đội, công an mỗi đảng bộ được thêm 8 đại biểu; Đảng bộ khối cơ quan TƯ thêm 39 đại biểu; khối doanh nghiệp TƯ là 8 đại biểu.

Ban Chấp hành Trung ương cũng thống nhất chỉ định 15 đại biểu đại diện các tổ chức đảng ngoài nước, đại sứ ở địa bàn quan trọng về đối ngoại, kinh tế, có đông đảng viên hoặc có đông kiều bào…

Theo quy định của Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương có nhiệm vụ quyết định việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc. Trên cơ sở nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm việc phân bổ đại biểu ở một số Đại hội Đảng toàn quốc gần đây, Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng phân bổ đối với 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương.

 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/du-kien-so-luong-uy-vien-trung-uong-uy-vien-bo-chinh-tri-khoa-xiii-808361.ldo
Tin liên quan