Khẳng định niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Trên nền tảng tư duy lý luận sâu sắc, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày, phân tích, lý giải các vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình Chủ nghĩa Xã hội (CNXH) và nội dung, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam một cách khúc triết, rõ ràng, dung dị và dễ hiểu. Cuốn sách có sức thuyết phục, lôi cuốn đặc biệt, khẳng định niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Sức thuyết phục, lôi cuốn đặc biệt

Đất nước chào đón Xuân Nhâm Dần mới với sắc xuân ngập tràn mọi miền Tổ quốc thân yêu. Mùa Xuân này cũng là mùa Xuân thứ 92, đất nước ta có Đảng. Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Lễ mắt ra cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách gồm tập hợp hệ thống 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay vừa được ra mắt đã tạo nên sức hút đặc biệt đối với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

 

Theo PGS-TS Vũ Văn Phúc (ảnh) - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương - nội dung các bài viết thể hiện tầm cao lý luận, bàn về những vấn đề lý luận rất rộng nhưng cách trình bày lại rất dung dị, chắt lọc, tổng kết thực tiễn, lấy đời sống thực tiễn để chứng minh, thuyết phục. Do vậy, các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư đều có sức lan toả đặc biệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Phân tích các nội dung cụ thể, PGS-TS Vũ Văn Phúc cho biết: Về công tác lý luận, trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra nhiều câu hỏi lớn và từng bước tập trung, lý giải từng câu hỏi đó bằng những lập luận sắc bén, bằng trí tuệ và sự kiên định của người chiến sĩ cộng sản. Đó là: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? Tổng Bí thư cũng nêu vấn đề: Chúng ta phải định hình chủ nghĩa xã hội thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể ở Việt Nam?”. 

Theo đó, với các bài viết, Tổng Bí thư đã khẳng định, XHCN với giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới. Đó là: Một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển bền vững, hài hoà với thiên nhiên để đảm bảo môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai; một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân. Đây cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn và phấn đấu thực hiện.

“Có thể nói, những vấn đề Tổng Bí thư nêu và giải đáp trong các bài viết, bài phát biểu quan trọng trong cuốn sách đã giải đáp rất cụ thể, rõ ràng, mạch lạc; cách trình bày dễ hiểu, bình dị về mô hình CNXH mà chúng ta đang xây dựng, về những đặc trưng của CNXH mà đất nước ta sẽ đạt được trong tương lai. Các bài viết cũng trả lời câu hỏi con đường đi lên CNXH của nước ta từ nay đến năm 2045 trên từng lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại” - PGS-TS Vũ Văn Phúc trao đổi.

Khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

PGS-TS Lâm Quốc Tuấn (ảnh) - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, cuốn sách mang tính chính luận, tính khoa học sâu sắc và một niềm tin yêu mãnh liệt về con đường cách mạng của Đảng, của Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Điều đặc biệt, cuốn sách với những nghiên cứu, những phát biểu rất xúc động, không chỉ niềm tin yêu mà đầy suy tư, trăn trở về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Cuốn sách trích dẫn bài phát biểu “Vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc” - báo cáo tại Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đây chính là nguyên tắc cơ bản, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng Cộng sản Việt Nam, “không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”.

Cuốn sách của Tổng Bí thư thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và sự phát triển sáng tạo, hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn; về mục tiêu, định hướng và giải pháp xây dựng đất nước trong bối cảnh mới; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt, tổ chức thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của dân tộc.

Lan toả cuốn sách trên nền tảng số

Ông Phạm Minh Tuấn - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - cho hay để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý trong toàn xã hội, giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận nội dung sách, song song với việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách này trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn và các ứng dụng nền tảng số. Bạn đọc cũng có thể truy cập dễ dàng qua việc quét mã QR code của cuốn sách. T.Vương

VƯƠNG TRẦN

Tác giả: Theo Laodong.vn
Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/khang-dinh-niem-tin-cua-nhan-dan-vao-su-lanh-dao-cua-dang-con-duong-di-len-cnxh-o-viet-nam-1014909.ldo
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu