Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 918 phát sóng ngày 21/10/2020