Hướng dẫn bảo đảm an toàn PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường theo QCVN 06:2022/BXD

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường khi xây dựng mới, hoặc cải tạo, sửa chữa thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1.1.4 của QCVN 06:2022/BXD phải thực hiện theo quy chuẩn này và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan (Chi tiết tại Phụ lục IIa, III kèm theo). Tải Phụ lục tại tập tin tài liệu đính kèm./.

Tài liệu đính kèm: Tải về
Tác giả: Cao Hường
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu