Một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về PCCC mới được ban hành

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổng hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về PCCC mới được ban hành như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

1. QCVN 01:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, Quy chuẩn này thay thế Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD;

2. QCVN 04:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư, ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng,có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020;

3. QCVN 01:2019/BCA - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt, ban hành kèm theo Thông tư số 52/2019/TT-BCA ngày 31/10/2019 của Bộ Công an, hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2019;

4. QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ Công Thương, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020

5. QCVN 02:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng, ban hành kèm theo Thông tư số 35/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công thương, hiệu lực thi hành từ ngày 30/05/2020

6. QCVN 06:2020/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Quy chuẩn này thay thế QCVN 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;

7. QCVN 02:2020/BCA -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy, ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26/5/2020 của Bộ Công an, có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2020;

8. QCVN 01:2020/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công thương, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Quy chuẩn này thay thế 02 quy chuẩn QCVN 01:2013/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và QCVN 10:2015/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước;

Nội dung cụ thể của các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trên được lưu tại file đính kèm.

Tin liên quan