Kế hoạch xử lý vi phạm nồng độ cồn và mũ bảo hiểm từ ngày 01/06 đến ngày 07/06/2020