Làm rõ vai trò của CAND trong đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái các thế lực thù địch

Sáng 11-6, Học viện ANND, nòng cốt là Bộ môn Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, tổ chức Hội thảo khoa học Công an nhân dân đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới...

Thiếu tướng, PGS.TS Phí Đức Tuấn, Phó Giám đốc Học viện ANND, chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có PGS. TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đại diện Ban Giám đốc Học viện ANND, lãnh đạo các đơn vị Công an địa phương, các Trường CAND...

 
Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

 

Hội thảo được tổ chức nhằm nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn và hoạt động xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch. 

Qua các Cơ sở lý luận tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc hiện nay; các tham luận trực tiếp của các đại biểu trình bày tại Hội thảo làm sáng rõ vai trò của Công an nhân dân và phương hướng đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới, khẳng định những giá trị và sức sống trường tồn, vai trò to lớn của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của Việt Nam...

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của Internet và không gian mạng, các vấn đề phức tạp nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong và ngoài nước đã không ngừng gia tăng các hoạt động “diễn biến hòa bình”, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở nước ta, với mức độ ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Hội thảo được tổ chức có giá trị rất thiết thực đối với quá trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CAND, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần củng cố thêm những căn cứ khoa học trên mặt trận đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc từ các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng…

Nguồn: Theo CAND