Kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng, trên địa bàn huyện Thường Xuân